شرکت آسازیست اردم

  • ارائه راهکار برای دفع حشرات موذی و جانوران مزاحم در مکان های عمومی و اختصاصی
  • با روش های ارگانیک، بدون استفاده از سموم و مواد شیمیایی یا با حداقل استفاده از سموم
  • همکاری مشترک ایران و ترکیه برای بهبود کیفیت زندگی و محافظت از محیط زیست