روش‌های نوین

کنترل ارگانیک حشرات و آفات شهری

و ناقلین بیماری‌ها

محصولات ما

مجموعه آسازیست راه حل هایی مؤثر و سازگار با محیط زیست، مطابق با استانداردهای جهانی برای کنترل آفات شهری متناسب با نیاز شما ارائه می دهد.

کنترل آفات

مجموعه آسازیست خود را متعهد به نوآوری و تحقیق در مورد فناوری های جدید می داند تا راه حل هایی را توسعه دهد که راه پیشگیری و مدیریت آفات را پیش ببرد.

نوآوری ها

ممانعت از آسیب های زیست محیطی در عین مبارزه با آفات طبیعی از جمله اولویت هایی است که مجموعه آسازیست خود را نسبت به آن مسئول و ملزم می داند.

محیط زیست