چرا مورچه ها در داخل خانه هایمان هستند ؟

زمانی که شما چند مورچه را در خانه می بینید و تحت نظر می گیرید صدها و هزاران مورچه دیگر