مگس خانگی حشره ای اهلی که به زندگی کردن با انسان عادت کرده است

بیولوژی مگس خانگی شاید به جرات بتوان گفت مگس خانگی (Musca domestica)  یکی از مهم ترین حشراتی است که اهلی