انسان و سوسک (سوسری ) بی پروا

سوسری آلمانی با نام علمی : Blattella germanica با نام انگلیسی :  (German cockroach) سوسک (سوسری ) آلمانی یکی از