تفاوت های زنبور نجار و زنبور عسل

نشانه های ظاهری زنبور نجار : زنبور نجار شکم برهنه درخشان کاملا سیاه دارد . طول این گونه تقریبا 45/2