حقایقی جالب در خصوص موش ها این جوندگان موذی

موش ها از ابعاد متفاوت موش پستانداری کوچک از راستهٔ جوندگان است که مواد غذایی خود را به وسیلهٔ حرکات