سموم شیمیایی تنها آفت کش نیستند!

سموم شیمیایی تنها آفت کش نیستند بلکه زیست کش و زندگی کش هستند از آنجایی که این آفت کش ها