بروز مقاومت در آفات یکی دیگر از مهم ترین مضرات و اثرات سو آفتکش هاست

مقاومت آفات به آفتکش ها : یکی دیگر از مهم ترین مضرات و اثرات سو  آفتکش ها ، بروز مقاومت