فرومون جذب شپشه برنج با تله چسبی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

موثر برای پروانه و شپشک

ارگانیک و بدون سم

ویژگی های فرومون جذب شپشه

تاثیر جذب فرومونی تا 60 روز

موثر برای پروانه و شپشک:

برنج / آرد / حبوبات /آجیل / میوه خشک / توتون

ارگانیک و بدون سم

 

عملکرد فرومون جذب شپشک برنج با تله چسبی