توضیحات

ویژگی های محصول

تاثیر جذب فرومونی تا 60 روز

موثر برای پروانه و شپشک:

برنج / آرد / حبوبات /آجیل / میوه خشک / توتون

ارگانیک و بدون سم